Foto Museum Rebild. Fra Moesgaards bronzealderudstilling

Bronzealderen  

 

En epoke i solens tegn, 1700 - 500 f. Kr.   

 

 

 

 Anskuelsestavle fra 1925

Den gyldne tidsalder

For ca. 4000 år siden begynder en ny og skelsættende epoke i Sydskandinavien. Via forbindelser med kulturer fra Syd og Mellemeuropa dukker det nye metal, bronzen op i Norden. Med bronzen, der er en legering mellem kobber og tin, bliver et nyt metalhåndværk udviklet på et højt specialiseret niveau af datidens håndværkere. Måske har også den lokale flintesmed måttet lære sig ny teknologi for at kunne forarbejde det nye solgyldne metal om til redskaber, våben og smykker.

Med de udvidede kontakter til kontinentet følger også nye religiøse forestillinger. Et helt nyt mindset vinder frem. Solen indtager nu en helt ekstraordinær og universel plads i bronzealderens religion og kult. Solen er selve symbolet for den livsnødvendige og livgivende kraft for mennesker, dyr og afgrøder.

 

Skindbjerg- solens sted

 

Solopgang i Skindbjerg. Foto: Museum Rebild

I det øvrige Danmark finder vi en sjælden gang, ofte i forbindelse med de mange gravhøje fra perioden, enkelte løse sten med solens hellige tegn, hjulkorset. En sådan sten kom til syne i forbindelse med sløjfning af en gravhøj i Skindbjerg i Himmerland.

Foto og ikon: Kjeld Thomsen/ Museum Rebild

Collage: Museum Rebild ©

Solsten i Himmerland          

Specielt i Himmerland er sten med helleristninger godt repræsenteret. Ikke mindre end 7 sten med den hellige sols tegn er fundet og registreret. Den sidst beskrevne solsten i Danmark er ”FRUERHØJSTENEN”, der blev fundet på bakkedraget ved Skindbjerg lige oven for Lindenborg Å, hvor også den store kilde Blåhøl har sit udspring.

Blåhøl, kilden med det hellige og livgivende vand tæt ved Lindenborg Å. Foto: Museum Rebild

Kort: Museum Rebild ©

 

Solen i zenit over en af Skindbjergs mange gravhøje. Foto: Museum Rebild

Solstenen fra Skindbjerg 


Fruerhøjstenen - en sten med det hellige tegn

På bakkerne oven for Lindenborg å, ligger bebyggelsen Skindbjerg. Stedet, såvel som navnet Skindbjerg, syntes som skabt til at ære den sol, der i bronzealderen var centrum i gudetro og kult, men som kun i glimt lader os ane den fjerne fortid.  For mere end 3000 år siden stod solstenen ved en nu sløjfet gravhøj oven for ådalen. På stenen er indhugget det hellige tegn for solen og hjulet, symbolet for livet og året der til stadighed går i ring.

 

 

Poem: Museum Rebild

Højens og stenens placering før 1920    

Foto: Museum Rebild

Stenen stod antageligt til skue på gravhøjen, eller indgik i en stenkreds rundt om højen. Gravhøjen blev som tusinde andre høje ofret i landbrugets, fremskridtets og udviklingens navn og således sløjfet for omkring 100 år siden. Men stenen, med solens og hjulets tegn, er bevaret og lader os få et glimt af de ceremonier, der knyttede sig til den religiøse dyrkelse af solen.  

Fruerhøjstenen er i dag at se i en udstilling på Museum Rebild. Foto: Bodil Tejg Krunderup  

Bonden, højen og stenen

Ejeren af Fruerhøjgård i Skindbjerg, Kristoffer Sloth, beslutter i 1920 at inddrage mere jord til dyrkning. Han udjævner endnu en høj på marken ned mod Lindenborg Ådal. Under arbejdet, - tæt på selve den høj, som bærer navnet Fruerhøj, og som nu ligger fredet på gårdens jorder, - finder Kristoffer Sloth stenen med hjulkorset/ soltegnet. Han er straks klar over, at han har gjort et usædvanligt fund. Stenen bringer han hjem til gården og sætter den op ad kostalden på gårdspladsen, som den fine og sjældne sten den er.

 

En af Skindbjergs mange gravhøje. Foto: Museum Rebild

 

Foto Museum Rebild, grafik: Kjeld Thomsen

Sønnen Henry Sloth overtager Fruerhøjgård i 1940 og med denne også solstenen fra den sløjfede gravhøj. I år 2000, firs år efter at den blev fundet, overdrager Henry Sloth stenen til Museum Rebild, hvor den nu er at se i sin egen udstilling.

 

Fruerhøjgård i Skindbjerg. Foto: Museum Rebild

Fint besøg omkring en sten

 

Amerikas ambassadør Laurie Fulton og Flemming Kaul fra Nationalmuseet besøger MUSEUM REBILD i 2012

Foto: Kjeld Thomsen

Helleristninger kan være særdeles svære at se, og ofte opdages de kun ved en tilfældighed, når lyset falder helt rigtigt på stenen eller klippen.

På Museum Rebild blev en tanke pludselig vakt, da en solstråle en forårsdag i 2012 pludselig rammer solstenen fra Skindbjerg. Hjulkorset/soltegnet står klart og fint, men er der mon også et skib indhugget i solstenen?

 

Skib ristet i sten fra Tanum i Sverige. Skibet fremstår opmalet. Foto: Museum Rebild

Formodningen er så stærk, at Museum Rebild kontakter Nationalmuseet, hvor ekspert i bronzealder og helleristninger, dr. phil Flemming Kaul viser stor interesse og anser det for en reel mulighed. En dag i august får museet besøg af Flemming Kaul, der ankommer til Museum Rebild sammen med den daværende amerikanske ambassadør Laurie Fulton, som er særdeles interesseret i arkæologi, og netop med Kaul på rundtur til arkæologiske highligts.

Flemming Kaul kan desværre ikke verificere et skib i museets solsten, -selv efter grundige undersøgelser. Han mener, at stenen er blevet udvalgt til at bære solens hellige tegn, da naturen selv, ved et under (skuremærker fra sidste istid) har mejslet et skib ind i stenen. Til stor glæde bringer besøget alligevel en nyopdagelse med sig: I centrum af hjulkorset/ soltegnet er en skålgrube indmejslet som hjulnavet eller som centrum for solen.

Fruerhøjstenen undersøges grundigt af dr.phil. Flemming Kaul fra Nationalmuseet. Foto: Museum Rebild

 

USAs ambassadør Laurie Fulton modtages på Museum Rebild

 

Ambassadør Laurie Fulton modtages med lyng fra Rebild Bakker af museumsinspektør Niels Jørn Østergård og museumsformidler Bodil Tvedegaard. Foto: Museum Rebild

 

Besøget sluttes af med kaffebord, og der udveksles gaver.  Foto: Museum Rebild

 

Ambassadøren modtager fra museet en kopi af Rebildbroschen, fibulaen, der indgik i den 5 kg. tunge sølvskat, der i 1971 blev fundet i Rebild. Foto: Kjeld Thomsen

Stadigvæk kan vi dog spørge os selv, når vi går forbi stenen:

Er der alligevel ikke et skib?

Kom og kig efter og døm selv, … men eksperten har jo nok desværre ret.

 

Et pragtfund fra Vaseholm

Religionen har gennem et par årtusinder stået i solens tegn. Den skinnende bronze og det røde guld vidner herom. Flere rigdomsfund er gennem tiderne dukket op fra ådalens marker, moser og vådområder. Noget tyder således på,- at de rige nedlæggelser, samt de mange bopladsspor vi har fra bronzealderen i Skørping og Støvringområdet, fortæller, at en velstående magtelite har boet på egnen for små 3000 år siden. Området har dengang været meget mere vandfyldt og udgjort et større sejlbart område med mange små holme imellem. Med skibe på hav, floder og store åer forbindes mennesker og nye tanker, viden, metaller og genstande kan udveksles. Et helt nyt mindset kommer fra Mellem og Sydeuropa til Norden og når Vaseholm i Himmerland- solens land.

 

Illustration: Sune Elskjær. Bragt med tilladelse fra Kulturstyrelsen

Offergaven til guderne ...

et muligt scenarie

"På det flade land, lidt nord for den vandrige å i det sumpede og våde område, ligger bopladsens huse med de afrundede gavle. Det er midt om sommeren, og på de små agre står afgrøderne snart modne, og i de nærliggende kær står græsser og  den blomstrende kærgaltetand i fuldt flor. Denne dag er helt særlig, for landsbyen vil i dag skænke et offer til guderne, - de magter der opretholder balancen mellem mennesker og naturen. Et par af bopladsens kvinder vil for fællesskabets bedste, efter et par år med sygdom blandt folk og knaphed på mad,  overdrage deres gyldne bronzesmykker, til guderne. Med bopladsens øverste i spidsen begiver stammens medlemmer sig i samlet flok hen af vasen, den lille grenflettede vej, over kærerne, ned til mosen. Ved kanten af søen bliver de fine gaver forsigtigt sænket ned i det hellige vand . Forbindelsen til det guddommelige er genskabt."

 

Illustration: Sune Elskjær. Bragt med tilladelse fra Kulturstyrelsen

Collage: Museum Rebild ©

Måske foregik det på denne måde, da de fine bronzesmykker - anbragt i en skinnende spand - blev ofret til stedets guder ved Vaseholm lidt syd for Støvring. Tankerne, religionen og ritualerne i forbindelse med nedlæggelsen af offergaven kender vi ikke, og vi har her ladet fantasien, de arkæologiske fund og fagets samlede viden fortælle historien.

 

 

En majdag i 1992

...ser offerfundet for første gang i næsten 3000 år dagens lys igen. Historien er følgende. På Vasholms marker, syd for Støvring, ned mod Lindenborg Å, ønsker man at dræne de våde mosejorde. Fra en højtliggende mose bortgraves den våde jord, og jorden harves og tørvejorden udjævnes. Under dette arbejde dukker de første dele af skattefundet op. De forskellige metalsager genkendes umiddelbart ikke som et oldtidsfund. Men da sønnen på gården, Søren Guldbæk Sørensen på ti år, kommer hjem fra skole, og ser de fundne metaller løber han straks ud til fundstedet i marken og opdager flere bronzegenstande. Han genkender bronzerne som ting fra oldtiden, hvorefter familien hurtigt får  kontaktet museet i Aalborg. Søren og forældrene Mette og Svend deltager sammen med Aalborg historiske Museum i yderligere søgning efter genstande. Ialt finder man to spiralarmringe, tre bøjlenåle, to hængekar og en bronzespand, ... et fantastisk fund på næste 2,5 kg bronze.

Søren med skattefundet, der dateres til midten af  bronzealderen, ca. 1000 - 800 f. Kr. Foto : Per Kolind

 

1: To hængekar, brugt som bæltedåser/ tasker uden på kvindedragten

2: Bøjlenåle båret på brystet

3: To spiralarmringe

4: Bronzespand import fra Øst- eller Mellemeuropa

Fotocollage: Museum Rebild © 

Rekonstruktionsforsøg af bronzespanden fra Vaseholm. Kilde: "Danefæ, skatte fra den danske muld. 2010". Lise Frost, tegning Maj Olika 

Var der mere i mosen?

Nyt og ukendt viden kommer ofte frem, når man lægger ører til ældre folks erindringer og historier. I dette tilfælde også omkring stedet Vaseholm. Her lyder fortællingen, at der i  gammel tid, i den lille mose ved Vaseholm var fundet to økser samt nogle bronzerør, der måske kunne stamme fra to lurer. Men ak, intet af dette kan verificeres, og om sandt var, er de nok forlængst omsat i klingende mønt af den, som måtte have gjort fundet.

Lurblæsere og mænd med processionsøkser.

Optegnede helleristninger fra Underlös Hällristningsmuseum, Sverige. Foto: Museum Rebild                 

 
 
Fundet kan i dag ses på Vikingemuseet, Lindholm Høje.
En del af Nordjyske Museer.

 

 

Bækkedalsfundet

 

med indhold af læder, bronze og guld 

Foto: Nordjyske Museer

Det seneste pragtfund fra ådalsområdet er Bækkedalsfundet fra august 2014. Den indholdsrige skat blev fundet af metaldetektorførerne Rene Skjødt og Søren Lund Thomsen på en mark lige uden for Gl.Skørping i Himmerland. Museumsinspektør ved Nordjyske Museer, Torben Sarauw, overtog  ved anmeldelsen af fundet udgravningen.

 

Hovedtøj fra hesteudstyret med rasleblik. Foto: Museum Rebild 


En gang tidligere i 1845 er der på Teglgårdens marker, på bakkedraget syd for ådalen, dukket guld op fra bronzealderen. Et depotfund bestående af en kraftig edsring og to guldringe af dobbelttråd blev fundet nedlagt ved en stor sten. Guldringene befinder sig i dag på Nationalmuseet i København.

 

Krukken hvori det stor skattefund var gemt. Foto: Museum Rebild

Det lille hornede dyr, edsringen af guld samt en ornamenteret bronzeøkse Foto: Nordjyske Museer

Et helt unikt og exceptionelt fund for både Danmark og hele Europa. 

En krukke bliver engang i slutningen af bronzealderen, mellem 900 - 700 f. Kr. nedsat i Bækkedalen ved Gl. Skørping, - formodenlig under en mellem 900 - 700 f. Kr.  - formodenlig under en religiøs cermoni, som vi kun kan gisne om. Indholdet i krukken var på 4,9 kg bronze. Her af err 2,1 kg dog i nyere tid blevet spredt ud over en stor del af marken.

I krukken finder man ringe, armbånd, ragekniv, små figurer, hængekar og en stor mængde hesteudstyr i bronze, samt et næsten komplet sæt med seletøj af læder og hovedtøj i bronze. I er der 250 små og store bronzegenstande og fragmenter, der i alt repræsenterede 145 forskellige genstande. 
Læderet er så godt bevaret, at både syningerne og dekorationerne i skindet er tydelige. Remmene er mirakuløst blevet bevaret vd hjælp af de metaller, der ligger sammen med læderet i lerkarret.

Specielt for fundet er også, at det indeholder genstande fra både den feminine og maskuline sfære. På Kvindesiden finder vi hængekarene, tynde sammenbundne halsringe, manchetarmringe og et kornsegl. På mandesiden: bronzeøkse (dølleøkse), ragekniv med skib, tveægget kniv og et lille dyrehoved (tyr eller hornet hest, måske hørende til en vogn).

Som kronen på værket indeholder lerkrukken også en lille armring i guld, en såkaldt edsring. Den er at betragte som et vigtig statussymbol - måske for en stor og mægtig leder, som sad på magten i Bækkedalen for snart 3000 år siden.

 

Bæltedåse med halsringe og guldring. Foto Museum Rebild

Krukken hjemtages som præparat, bliver røntgenfotograferet og CT scannet og færdigudgravet på Bevaringscenter Nord af kyndige konservatorer. Fundet bliver udstillet på Vikingemuseet Lindholm Høje og senere sendt til til vurdering på Nationalmuseet i København.  Bækkedalsfundet var at finde som nr. to på Danefæ top- ti-listen i 2016, listen over de vigtigste fund i Danmark.

 

Stenrækker og stencirkler i Nørreskoven


Mystiske tegn i Rold Skov

I Nørreskoven, en del af Rold Skov, finder man et storslået kulturlandskab. Her ses oldtidsminder fra både stenalder og bronzealder, over 50 gravhøje, adskillige stenkredse og en sjælden set 70 meter lang stenrække.

 

Bosætningen i Nørreskoven begynder allerede i bondestenalderen og er fortsat ind i bronzealderen. Små bopladser med et par enkelte gårde, marker og græsgange dukker op her og der efter rydning af dele af skoven. Bronzealderfolkets grave og sporene efter deres steder for religøs udøvelse finder vi ved højene, stenrækken og de mystiske stencirkler. Disser er stadig synlige i skoven i dag, men bosættelserne med huse for mennesker og dyr har arkæologerne endnu ikke fundet sporene efter. Skoven gemmer altså stadig 4- 5000 år efter at bosætningen begyndte på hemmeligheden om, hvor man boede, og hvor man dyrkede jorden.

 

Illustration: fra Moesgaards bronzealderudstilling. Foto: Museum Rebild

 

Stenrækken - en del af et kultisk ritual

Stenrækken ligger på en skråning ned mod ådalen, og er orienteret mod NV (nordvest) - SØ (sydøst),  hvilket den har tilfældes med mange af de øvrige137 stenrækker, man finder i Danmark. Den 70 meter lange stenrække består af 29 store sten, hvoraf de højste er fra 50 - 75 cm. Kun enkelte stenrækker er dateret, men de peger alle mod bronzealderperioden. Anlægget her i Nørreskoven udgår/eller går hen over en lille næsten usynlig gravhøj, ligesom stenrækken også ligger tæt på to af de meget store bronzealderhøje i skoven.

 

Fortolkning af et ritual

Ud fra nyere tids bronzealderforskning i myter og religion har grafisk designer Sune Elskær lavet følgende fortolkning at et ritual, som det også kunne være forgået omkring stenrækkkerne i Rold Skov: En procession med lurblæsere og fakkelbærere bevæger sig på hver sin side af stenrækken mod højen og den nedadgående sol i NV. Solen er i centrum, for solen er lig med liv og gud.

 

Tegning af Sune Elskær, anvendt med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Nord for stenrækken findes en  en lidt mere utydelig stenkreds på fem diameter, med ni store sten bevaret og en stor sten i centrum. Denne kreds går hen over et skovspor, der kan have reduceret i kredsens antal af sten. 

Stenkredsene, højene og stenrækken indgår i et mønster, vi kan kalde det rituelle landskab, hvor deres indbyrdes  placeringer ikke er tilfældig, men har haft både  en religiøs og praktisk sammenhæng, der var kendt og forstået af mennesker i bronzealderen.

 

Kilder:  og Rud Kjems

På kortet er kun en lille del af de mange rundhøje og langhøje,  som  findes i Nørrreskoven, påtegnede.

Kort:  

  

Stenrækken i Nørreskoven. Foto: Peter A. Larsen

Orienteringen NV og SØ peger nøjagtigt mod solnedgangen på årets længste dag i juni i NV, og mod solopgangen på årets korteste dag i december i SØ. Med den viden man har i dag- om perioden og dens religion og myter, kan man forestille sig, at stenrækken kan have fungeret som en kalender for soldyrkelsen, for agerbruget og menneskers og dyrs liv i og med naturen. 

 

Stenkredse

Den største af stenkreds i Nørreskoven finder man ca. 50 meter vest for stenrækken. Cirklen er ni meter i diameter og består af 75 hovedstore sten. Anlægget, der igen ligger helt tæt på en af de store gravhøje, er ikke udgravet, men tolkes som et begravelsesanlæg fra yngre bronzealder, tiden hvor de store høje med egekister afløstes af urenbegravelser.

Nær skovbrynet længere mod vest findes en mindre cirkel, der kun består af syv store sten. Her er alder og funktion ukendt, men måske et soltegn vendt ned mod den vandrige ådal, eller måske "kun" en rest efter et mindre gravanlæg.

 

Del af den største af stenkredsene. Foto: Peter A. Larsen.